1 Samuël 1-7 (Deel 2: God gaat weer spreken in de kerk)

Thema: God gaat weer spreken in de kerk
Tekst: 1 Samuël 3: 1b en 10b
Tekstgedeelte(n): 1 Samuël 3: 1 - 4: 1a
Door: Ds. Th.J. Havinga (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Zuidlaren)
Gehouden te: Loppersum-Westeremden en Ten Post op 2 juli 2000
Opmerking RJCV:

De delen van de prekenserie 1 Samuël 1-7 kunnen afzonderlijk van elkaar gelezen worden. De prekenserie bestaat uit:
1: 1Sa01v11 - Bidden in oorlogstijd
2: 1Sa03v01 - God gaat weer spreken in de kerk
3: 1Sa04v01b - Is God altijd met ons?
4: 1Sa07v02 - Bekering geeft toekomst
5: 1Sa07v12 - Eben-Haëzer: de steen die omhoog wijst

Extra: Inleiding op de prekenserie: 1Samuël 1-7.

Aanwijzingen voor de Liturgie

Lezen:
1 Samuël 3: 1 - 4: 1a
Tekst: 1 Samuël 3: 1b en 10b

Zingen:
Ps. 148: 1, 5
Ps. 111: 4-5
Lied 328
Ps. 83: 1, 6
Gez. 38: 4-5

Gebed

Aanspraak:
God, die spreekt.
Christus: Woord dat mens is geworden.
Heilige Geest: Geest die doordringt in ons hart.
Dankzegging: voor Woord. Dienst. Luisteren.
Gebed: spreek, Here, want wij horen.
Schuldbelijdenis: zonde, die de weg naar God kan blokkeren (zoals in Samuëls tijd).
Dank voor verzoenend werk van Christus. Gebed om Heilige Geest.

Voorbede:
Wereld.Ons land en volk.Weduwen, weduwnaars, wezen.
Verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.

Preek

Broeders en zusters, gemeente van onze Here Jezus Christus,

Stel u voor: u werkt op een kantoor. Maar er is op het hele kantoor geen enkele pen. En een computer is er ook niet. Zelfs geen typemachine. Dat kan niet, hè? Op een kantoor heb je die dingen nodig. Je kunt er niet zonder. Anders kun je je werk niet doen.
Stel u voor: u bent boer. Of u werkt op een loonbedrijf. Maar er zijn geen machines. Dat zou raar zijn. Hoe zou u dan uw werk moeten doen. Want dat is één van de eerste dingen die een boer of een loonwerker nodig heeft: bepaalde machines.
Stel u voor: u bent vertegenwoordiger. U moet veel reizen. Maar u hebt geen auto. Nou, dat kan natuurlijk niet. Zonder auto kunt u uw werk als vertegenwoordiger niet doen. U hebt een auto nodig voor uw werk.
U ziet, op een kantoor kun je niet zonder een computer. Of een pen. Op een boerderij of een loonbedrijf kun je niet zonder bepaalde machines. En een vertegenwoordiger kan niks zonder een auto.

En een christen? U als kind van God? Waar kunt u niet zonder? Zal ik dat eens zeggen? U kunt niet zonder het Woord van God. Immers, wat zegt de Here tegen u in de Bijbel? In Zijn Woord? Nou, daarin laat Hij u de goede weg voor uw leven zien. Uw redding. De Bijbel vergelijkt dat wel met een lamp. Psalm 119. Uw Woord is een lamp voor mijn voet. Een lamp. Zonder die lamp loop je in het donker. Je verdwaalt hopeloos. Of je struikelt. Je valt. Het wordt je ondergang. Ja toch? Hoe zou u zonder Gods Woord weten waar het naar toegaat met deze wereld? Hoe zou u weten dat God bezig is een nieuwe wereld te maken? Hoe zou u weten hoe u van de zonde kunt afkomen? Hoe zou u weten van het kruis van Christus? Hoe zou u weten hoe u een ander mens kunt worden? Hoe zou u weten van de heilige Geest, die mensen verandert. Kortom, een christen zonder Gods Woord is als een kantoorbediende zonder computer en pen. Of als een boer of een loonwerker zonder machines. Of als een vertegenwoordiger zonder auto. Hij mist het belangrijkste.

Gemeente, laat ik dat nog eens wat uitwerken. Stel u voor dat u Gods Woord niet had. Dat u nooit uit de Bijbel kon lezen. Dat u nooit kon luisteren naar wat God zegt. Ja, dat God nooit wat zou zeggen tegen u. Dat is dan namelijk het geval. Wat zou dat betekenen? Dan zou er geen contact zijn tussen God en u. De communicatie vanuit de hemel zou zijn opgebroken. God zegt niks. Moet u eens indenken. Stel u voor: een vader en zijn zoon. De zoon is verhuisd naar Canada. Hij kon het altijd goed vinden met zijn vader. Maar hij hoort nooit meer wat van zijn vader. Vader belt zijn zoon in Canada nooit es op. En hij stuurt nooit een brief. Wat denkt u: zou die zoon dat leuk vinden? Natuurlijk niet. Hij mist het contact. Het lijkt wel of de band met zijn vader weg is.

Goed, stel nu dat God, uw Vader in de hemel, niks meer tegen u zou zeggen. Hoe zou u dat vinden? Daar moet u voor uzelf eens eerlijk op antwoorden. Jongelui, geven jullie voor jezelf ook maar eens antwoord op deze vraag. Zou het u dan vergaan als die zoon in Canada? Die het erg vindt dat zijn vader nooit belt of schrijft? Of zegt u: nou, eigenlijk is het zo met mij. Ik merk er nooit iets van dat God iets tegen me zegt. Ik lees wel in de Bijbel. Natuurlijk. Maar het doet me eigenlijk niks. Het is alleen maar een gewoonte. Ik merk niet dat God daarin tegen me spreekt. En het kan me eigenlijk ook niks schelen. Ik vind het niet erg dat God niks tegen me zegt. Als u dat denkt, weet u hoe het dan zit met u? Dan hebt u geen levende relatie met God. Dan is God een vreemde voor u. Iemand waar je geen contact mee hoeft hebben. Daar heb je geen behoefte aan. Zo is het met een vreemde, iemand die je niet kent. Zo iemand hoeft echt geen contact met mij op te nemen. Dat hoef ik niet. Maar het is anders als een goede kennis nooit eens contact zoekt met mij. Dat vind ik jammer. Dan mis ik dat contact. Ik heb het contact nodig.

Broeders en zusters, hebt u voor uzelf uw antwoord al klaar? Hoe zou u het vinden als God niks tegen u zei? Of is dat zo in uw leven? Merkt u niks van God? En vindt u zoiets erg? Of niet? Als u hier 'nee' zegt, hebt u blijkbaar geen band met God.

Weet u hoe u daar achter kunt komen? Denk dan maar eens aan uw gebedsleven. In Zijn Woord spreekt God tot ons. En in ons gebed praten we tegen de Here. Hoe staat het met uw bidden? Is dat een dode zaak geworden in uw leven? U bidt nog wel. Maar eigenlijk stelt het niks voor. Een gewoonte. Meer niet. Geen levend gebed. Wat denkt u: zou God daarnaar luisteren? Of zou de hemel gesloten blijven? En hoe zou u het vinden als God niet naar u luistert? Erg of niet erg?

Gemeente, ziet u dat er 2 mogelijkheden zijn in uw omgang met God? Het is een levende zaak bij u. U zou het niet graag missen. Dat God tegen u spreekt. En u met God. Of het stelt niks voor bij u. Er is alleen maar een dode gewoonte overgebleven. En u mist het levende contact niet eens.

Broeders en zusters, moet u eens kijken wat er staat in het begin van 1 Samuël 3. Dat ene kleine zinnetje. Daar zit heel veel achter. In die tijd is het woord van de Here schaars. Het wordt zelden gehoord. Laat dat zinnetje eens goed op u inwerken. Gods Woord is schaars - in Israël, in de kerk, en in Silo. Waar de tabernakel staat. Het huis van God. Gods Woord is zo goed als afwezig. Dat ís wat! Het is alsof er staat: in de kerk is geen Bijbel. Als je ergens een Bijbel verwacht, dan is dat wel in de kerk. Natuurlijk, wat is een kerk zonder Bijbel. Als je ergens mag verwachten dat God spreekt, dan is dat in Israël. Wat is Gods volk zonder Gods Woord.

U moet weten: in die tijd hadden ze nog geen Bijbel zoals wij. God sprak op een andere manier: bijvoorbeeld door iemand een gezicht te geven. Een visioen. Of door een droom. Of door een profeet. Hij geeft Gods Woord door aan het volk. Nou, zegt 1 Samuël 3, in die tijd, in de tijd van Eli, komt dat bijna niet voor. God houdt Zich stil. God zegt niks. God zwijgt. Ja, die God, die altijd spreekt, houdt Zich nu stil. Ja, inderdaad, dat ís wat! In Israël. In de kerk. In Silo. In Gods eigen huis. O ja, er valt genoeg te beleven in Silo. Elke dag komen er mensen om te offeren. De kerkdeuren staan als het ware altijd open. Er worden genoeg kerkdiensten gehouden. Wat een godsdienstige drukte daar in Silo. Maar God Zelf is er niet. Hij is afwezig. Hij zegt niks.

Nou, dat is triest. Denk eens aan een stad waar allemaal winkels zijn. Maar er is niks te koop. De winkels zijn leeg. Want het gaat slecht met de economie. De economie ligt plat. De mensen lijden honger. Nou, zo is het in de kerk in 1 Samuël 3. Er is veel te doen, maar toch: een geestelijke crisis. Want God houdt Zich stil.

Gemeente, hoe kan dat? Hoe komt dat zo? Wel, daar is maar één antwoord op. De zonde. Dat wil zeggen: het is niet de schuld van God dat Hij niks zegt. Hij is er niet de oorzaak van dat Zijn Woord schaars is. Nee, de schuld ligt bij de kerkmensen. Bij Gods volk. Het is immers de tijd dat ieder doet wat goed is in zijn ogen. De mensen gaan hun eigen gang. Zonder God. En waar dat toe leidt, dat zie je heel goed in Silo. 1 Samuël 2 doet daar een boekje over open. Kijk eens hoe het daar toegaat. Het is er druk. Allemaal godsdienstige activiteiten. Maar vraag niet hoe. De priesters Hofni en Pinehas maken van de tabernakel zo ongeveer een slagerij. Een plek waar ze gratis goed vlees kunnen krijgen. Mensen brengen offers aan God. Maar de zonen van Eli zorgen er voor dat zij het beste vlees krijgen. Ja, ze houden de mensen zelfs tegen bij het offeren. Eerst moeten ze een deel van het vlees inleveren bij hen. En als de mensen het niet goedschiks geven. Dan maar kwaadschiks. Wat een toestand. En het gevolg: Hofni en Pinehas gaan in Israël over de tong. Moet je eens horen wat die twee doen. Een mooie boel in Silo. Ze spelen met heilige dingen: het offer. En het gevolg: die heilige dienst aan God wordt niet meer heilig geacht. Het volk gaat het offer gering achten. En daarbij komt nog eens dat Hofni en Pinehas het op andere punten ook niet zo nauw nemen. Ze slapen met de vrouwen die in de tabernakel werken. Overspel en ontucht. Silo wordt als een heidense tempel waar prostitutie voorkomt. Nou, en in zo'n omgeving groeit Samuël op. Een door en door goddeloze omgeving. Wat moet er van hem terechtkomen? Ik zou mijn kinderen daar niet graag willen hebben.

Broeders en zusters, doet God dan helemaal niks? Laat Hij het geworden? Zijn Woord is schaars. Zegt Hij hier ook niks van? Jawel, zeker wel. God laat de zonde echt niet over Zijn kant gaan. Dat doet Hij nooit, gemeente. Vroeg of laat presenteert God de rekening. Kijk, dat heb je er nu van. Nu ga Ik straffen. Hoor maar: Gods Woord is schaars. Maar toch stuurt God een profeet. Een onbekende. Hij duikt ineens op in Silo. Bij Eli. God zegt tegen Eli: ik maak een eind aan de goddeloosheid van jouw jongens. En aan jouw slapheid. Hofni en Pinehas zullen op één dag sterven. En Ik zorg ervoor dat er een andere priester komt. Die wel betrouwbaar is. Ja, God spreekt: maar het is geen mooie boodschap voor Eli en zijn zonen. God komt met Zijn oordeel.

Broeders en zusters, de zonde in Israël. En in de tabernakel. Dat is dus de oorzaak van de ellende. En dat is de reden van Gods zwijgen. Daarom is het Woord schaars in die tijd. Dat kan dus in de kerk. Dat God niks zegt omdat er zonde is. Dat kan ook in uw of mijn leven. Dat God zwijgt vanwege een zonde. Denk maar eens aan David. En denk daar maar eens over na. Merkt u misschien dat het contact met God weg is bij u? Zou dat ook kunnen door een zonde in uw leven?

Maar kijk eens, wat gebeurt er in Silo? Gods Woord is schaars. God zegt niks. Ja, Hij stuurt een profeet om het oordeel over Eli en zijn zonden door te geven. Maar verder niks. O ja, toch wel: want God maakt een nieuw begin. God komt naar Silo toe. Hij gaat iets zeggen. Nee, Hij gaat niet naar de oude Eli. Hij gaat Eli voorbij. God gaat naar de jonge Samuël. 's Nachts. "Samuël, Samuël". Hé, wie roept daar. Zeker Eli. Samuël heeft niet door dat God hem roept. Hij denkt dat Eli zijn hulp nodig heeft. Geen wonder dat Samuël het niet door heeft. Hij kent de Here nog niet. Dat betekent niet dat hij geen band heeft met God. Maar God heeft nog nooit rechtstreeks tot hem gesproken. Dat doet God nu voor het eerst.

Maar het kost God heel wat moeite om zover te komen. Wat duurt het lang voor Eli doorheeft dat God Samuël roept. Eli zegt eerst: ik heb je niet geroepen, Samuël. Ga maar weer slapen. Pas bij de derde keer weet Eli het: God roept. Gemeente, dat ís wat! God moet bij Zijn eigen huis vaak op de deur kloppen om binnen te komen. Pas als Hij voor de derde keer klopt, weet Eli wie er klopt. Zo ver is Gods volk gezonken. God moet wel door een hele dikke muur heen breken om Zijn volk te bereiken. Dat kan dus in de kerk. Dat God wel roept, maar dat we niet doorhebben dat Hij het is.

Maar God geeft niet op in Silo. Hij komt terug. Voor de vierde keer. Drie keer ging Hij weer weg. Maar de vierde keer blijft Hij. Waarom? Wel, God wil weer contact met Zijn volk. Hij wil weer spreken. Hij wil weer gehoord worden in Israël. Nou, als dat geen genade is! God begint opnieuw met Israël. Hij brengt het contact weer tot stand. En dat nog wel in Silo. Waar Hij als het ware de deur is uitgewerkt.

Kijk, Broeders en zusters, en dat is het mooie in 1 Samuël 3. God roept Samuël. Hij maakt van Samuël een profeet. Samuël moet spreken namens God. Hij moet doorgeven wat God zegt. God blijft niet zwijgen. God gaat weer spreken. Dat is een wonder. Ik begrijp er niks van. Dat God dat doet. Dat Hij er geen eind aan heeft gemaakt. Dat had ik eerder verwacht. Maar Hij doet het niet. Dat is pure genade.

Ja, beseft u dat ook goed voor ons vandaag? God spreekt tot u. Dat is een wonder. Dat God iets wil zeggen tegen zondige mensen. U merkt daar niks van in uw leven? Moet God misschien ook bij u door een hele dikke muur heen breken? Moet Hij bij u steeds weer op de deur kloppen? Voor u door hebt dat God spreekt? Vergeet niet dat Hij dat op dit moment tegen u doet. Hij wil gehoor hebben bij u. In uw leven. Nou, en dat is 100 % genade. Hij spreekt.

Ja, en wat moet u doen als God tot u spreekt? Kijk maar wat Samuël moet zeggen. Dat leert ie van Eli. Leert hij toch nog iets goeds van Eli. Spreek want uw knecht hoort. Samuël wordt Gods profeet. Hij moet Gods boodschap doorgeven. En dat is geen mooie boodschap voor Eli. Maar eerst moet Samuël luisteren.

Weet u, dat is de enige goede reactie als God spreekt. Luisteren, horen. En daar zit ook in: gehoorzamen. Dat geldt voor Samuël. Hij moet eerst God laten spreken. Voor Hijzelf de boodschap doorgeeft. Straks aan Eli. En daarna steeds weer aan het volk. En dat geldt voor u en mij. Dat geldt voor een dominee, die Gods boodschap moet doorgeven aan de gemeente. En voor een ouderling, die dat doet. En dat geldt voor u als u uit de Bijbel leest. Eerst luisteren. Dat wil zeggen: open staan voor God. Here, wat zegt u hier tegen mij? Uw knecht hoort. Ja, als God spreekt, dan moet u zijn als een knecht, die naar zijn baas luistert. Horen welke opdracht zijn baas voor hem heeft. Kijk, zo moet uw omgang met de Bijbel zijn. Gods Woord. Stel de vraag maar: wat zegt God hier tegen mij? Luister maar goed naar God.

Broeders en zusters, en zo komt de Here vandaag naar u toe. Wat kunt u meenemen uit 1 Samuël 3? Ik vat samen:
1. God kan zwijgen als onze zonde tussen Hem en ons instaat. Is dat zo in uw leven? Denk dan eens na wat u moet doen?
2. Gelukkig geeft God u de Bijbel. Daarin spreekt Hij tot u. Over uw redding. Wat een genade dat God wil spreken. Hij laat u niet in het donker leven. Wees daar maar blij om. Of moet Hij ook bij u door een dikke muur heen breken?
3. Wat u en ik moeten doen is: goed luisteren naar God. Horen en gehoorzamen. Nu wordt het heel spannend in de kerk. En in uw leven. Wat doet u met Gods Woord? Als u wel hoort, maar niet gehoorzaamt, wordt dat uw ondergang. Dan kan God Zich terugtrekken uit uw leven. Dan wordt het echt stil. Zonder Gods Woord. Maar als u hoort en gehoorzaamt, dan komt u goed uit. Dan vindt u de goede weg.
4.Wat een genade dat God in 1 Samuël 3 weer begint te spreken tot Zijn volk. Door de profeet Samuël. Het begin van 1 Samuël 3 zegt: Gods Woord is schaars. Vanwege de zonde. Het slot zegt: God spreekt weer. Via Samuël. Nou, dat geeft hoop voor de toekomst. Dank u God, dat u spreekt. Ook vandaag. Leer ons luisteren naar u.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://www.prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar