God wil de heiliging van ons seksuele leven

Thema: God wil de heiliging van ons seksuele leven
Tekst: 1 Tessalonicenzen 4: 3
Tekstgedeelte(n): 1 Tessalonicenzen 3: 11-4: 12
Door: Ds. Th.J. Havinga (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Zuidlaren)
Gehouden te: Zuidlaren op 16 november 2003; Loppersum op 16 november 2003; Beilen op 15 februari 2004 (i.v.m. Toerustingsweekend 2004); Hooghalen op 15 februari 2004

Aanwijzingen voor de Liturgie

Lezen: 1 Tessalonicenzen 3: 11-4: 12
Tekst: 1 Tessalonicenzen 4: 3

Lied 6: 1-3
Lied 6: 4-5
Ps. 97: 1, 5
Ps. 78: 10
Ps. 145: 1, 5

Broeders en zusters, gemeente van onze Here Jezus Christus,

Vandaag gaat de preek over seksualiteit. Ik hoop dat het een preek wordt waar u als gezinnen over door gaat praten. Als ouders en kinderen. Opgroeiende jeugd. Als grootouders en kleinkinderen. Als vrienden en mensen met wie je in de kerk te maken hebt. En dan niet op het punt: ik vond het mooie preek of ik vond dat hij geen gelijk had op dat punt. Nee, met de Bijbel in de hand. Dat ga ik ook in de preek doen. Toegepast op vandaag. Dat betekent dat ik eerst de basis ga leggen. Daarna ga ik een paar concrete zaken noemen, die spelen op het gebied van de seksualiteit. En het staat, wat mij betreft, allemaal onder de klem van Gods wil. Dus niet: zo denkt ds. Havinga [ of lees hier: naam van de preeklezer ] erover. Dat is volstrekt onbelangrijk hoe ik erover denk. Maar wat zegt God vanmorgen tegen ons als gemeente. Ouderen, ouders, jongeren, alleenstaanden, echtparen, enzovoort. Daar gaan we.

Ik begin even met het woordje hoererij in onze tekst. Denkt u dan niet al te gauw aan de walletjes in Amsterdam. Want het woord (er staat zoiets als porno) is zo breed als het hele leven. In de Bijbel heeft het te maken met het seksuele leven, dat ieder mens heeft. Of je nu alleen bent of blijft. Getrouwd bent. Jong bent of oud bent. In ieders leven functioneert het verschillend. Maar ieder mens heeft het. Zo heeft God ons gemaakt. En zie het was goed! Seksualiteit. Een prachtige schepping van God. Helemaal niet vies. Nee, gelukkig niet. Maar u leeft wel in deze wereld, waar wij mensen door de zonde het vies hebben gemaakt. Zoals we alle mooie dingen die God gaf hebben bevuild met de zonde. Daarom zijn er schuine moppen. En zaken als incest. En vieze tv-programma's. En smerige taal. Gods mooie cadeau is door ons mensen kapot gegooid.

Oké, en nu het wonder van God. God is bezig Zijn kapotte schepping heel te maken. Kapotte en beschadigde mensen, ook seksueel beschadigde mensen, heel te maken. Hij komt naar Zijn kapotte wereld toe. In de Here Jezus. Hij gaat een volk uitkiezen in deze wereld. Van kapotte mensen. Zondaren. Daar is Hij al vanaf Genesis 3 mee bezig, als het eerste kapotte huwelijk van Adam en Eva weer heel maakt. En Hij roept het volk Israël. Mensen net zo zondig als u en ik. Ook met hun seksuele zonden. Hij gaat op weg met Israël. Naar een nieuw land. Kanaän. Heilige grond.

Waarom doet God dat? Wel, dat doet Hij om straks weer voor altijd in een nieuw paradijs zonder zonde in een heel gemaakte schepping met ons verder te kunnen. En (dat ga ik eerst uitwerken) dat doet Hij omdat Hij heilig is. God, Vader, Zoon en heilige Geest: de ene heilige God. Op weg met Zijn ene heilige volk. Waar u, gemeente in ... [ lees hier: plaatsnaam van de gemeente ], bij hoort. En waar de broeders en zusters in die Griekse stad Tessalonica bij hoorden. Nog maar net. Pas geroepen. Pas bekeerd. Dat komt mooi naar voren in wat we lazen. God heeft ons geroepen. Inderdaad. Hé, zei God tegen broeder Jason in Tessalonica. Jij mag ook bij mijn volk horen. En Hij zei hetzelfde tegen die rijke Griekse dame in de stad. En Hij zegt het vandaag nog maar eens weer tegen u, tegen jou, tegen mij. Hé, jij die elke dag worstelt met je seksualiteit. Met je homofiele geaardheid. Ik heb ook jou geroepen. Om op weg te gaan met Mij. En Hij zegt het tegen u, die zo beschadigd bent, omdat anderen u stuk hebben gemaakt op dit gebied. Hé, Ik heb het wel gezien wat daar in het donker en op die stiekeme slaapkamer gebeurde. En Ik weet wel hoe jij kapot bent gemaakt. Maar jij zit ook in diezelfde trein naar de toekomst. Misschien word je hier in dit leven niet meer heel. Heeft die ander al teveel kapot gemaakt. Maar toch ben Ik wel bezig om je heel te maken. Ook voor jou is een plek in Mijn paradijs weggelegd. Door Mij. Hoeveel strijd de weg daarheen je ook kost.

Dat is roeping. En zo heeft de Here Jezus u allemaal gekocht. Kapotte mensen. Velen ook op seksueel gebied. Wie is daar nu al volmaakt? Niemand toch? Ziet u de Here Jezus? Op weg naar het kruis? Waar Hij hoeren en tollenaars ontmoet? Een Maria Magdalena. En een vrouw die door hooghartige wetticisten gestenigd dreigt te worden, Johannes 8. Ook Ik veroordeel u niet; Ik red u. Ga, zondig niet meer.

Ja, en zo bent u volk van God. Tempel van Gods Geest. Hij woont hier. Zoals Hij in het Oude Testament al woonde bij Israël. Nu nog veel meer. En zo is Hij naar de stad Tessalonica gekomen. Om ook die mensen bij Zijn volk te halen. Om ook die gemeente een tempel van God Geest te laten zijn, vers 7: God geeft u zijn heilige Geest. Vergelijk: 1 Korintiërs 3: 16 en Efeziërs 2: 21-22.

U begrijpt, dan wordt het wel anders in ons leven. Israël in het Oude Testament ging zijn weg met God en moest die weg ook gaan. En mocht dat. En u vandaag als gemeente gaat uw weg met God. U mag het. U moet het ook. Kijk, en daar zit nu ons probleem. Want wij zijn immers nog kapotte mensen. Iedereen hier in de kerk. De één wat meer kapot dan de ander. God is heilig, 100% rein. Ver weg van de zonde. Hoe dicht Hij ook bij u is gekomen. Maar de zonde zit niet in Hem. Ook de seksuele zonde niet, waar we het vandaag over hebben. Maar Hij vraagt u wel met Hem te leven. Samen met Hem op weg te gaan en te blijven. Dat is moeilijk! Als er aan twee kanten aan je getrokken wordt. Of aan drie kanten. Dan kom je in een spagaat. Aan de ene kant de zonde. En wees eerlijk, hoe vaak heb je daar eigenlijk geen hekel aan? Aan de andere kant God, die daar wel een hekel aan heeft. Aan de ene kant de wereld met die prachtige dingen. Ook op het punt van seksualiteit, zo op het eerste gezicht. Aan de andere kant Gods volk, waar je bij hoort. Aan de ene kant Gods Geest, die ook in u en jou wil wonen en werken. Zodat je steeds meer op de Here Jezus gaat lijken. Zodat je het steeds mooier gaat vinden om mee te gaan op weg naar de toekomst. Maar aan de andere kant de duivel. Die uw hart nog veel beter kent dan uzelf. En die wel weet dat seksualiteit nogal eens een zwak punt is bij ons mensen. En die ook wel weet dat als mensen het op dat punt in de jeugd moeilijk hebben gehad, dat dat er weer uitkomt als ze zeventig zijn geweest. En de remmen van hun wil gaan slijten.

Weet u wat God zegt? Ik geef u wat mee voor onderweg. Mijn wil. Ik vertel u gewoon wat Ik wil. En nu zegt Paulus dat eens heel concreet in onze tekst: Dít is nu wat God wil. Uw heiliging. Concreet op het punt van de seksualiteit: dat u wegblijft bij de hoererij. Dat u zich daarvan onthoudt. Geen hoererij.

Eerst even dat woord 'heiliging'. Evenals altijd moet u dit woord lezen in het licht van de hele Bijbel. In onze tekst grijpt Paulus heel duidelijk terug naar het Oude Testament. Met name het boek Leviticus. Het refrein in dat boek is dat God zegt: wees heilig, want Ik ben heilig. U bent Mijn volk. Ik wil ook een rein volk. Ik haat de zonde. Ik wil ook dat u de zonde steeds meer gaat haten. En daarvoor wegvlucht. Dat u gaat leren de zonde helemaal te haten. Net zoals Ik die haat. Ook de zonde in uw eigen hart. Dat is nog het allermoeilijkste. Ook de seksuele zonden, die u van uzelf wel kent. En weet u hoe dat naar voren komt in het Nieuwe Testament? Die heiliging. Dan denk ik aan die tekst uit Efeze: u hebt de Here Jezus leren kennen. En daarom wil God dat uw leven er anders uitziet dan het leven van andere mensen. Uw levenswandel, zegt Paulus in ons hoofdstuk, vers 4, uw gedrag, vers 12, hoe u handelt, vers 6, wat u doet, vers 10. Heel praktisch dus. Geen kwestie van leer, maar van leven dat uitgaat van de goede leer en daar dus ook heel nauw mee samenhangt. Vanuit Gods wil.

Goed, dan ga ik nu iets vertellen over dat woord 'hoererij' in onze tekst. Vat u dat alstublieft dus niet te eng op. Het gaat over uw totale seksuele leven. En dan gaan we eerst eens letten op hoe dat toegaat in deze wereld. En hoe dat was in de samenleving vroeger in de tijd van de Bijbel. Seksualiteit is al zo oud als de wereld. En als de zondeval. Het woord hoererij heeft oorspronkelijk te maken met het woord 'kopen'. Zo ging dat vroeger: een man kocht een vrouw. De vrouw was het bezit van de man. Zo had God het niet gemaakt. Wel maakte Hij de man als hoofd van de vrouw. Maar niet de bezitter van de vrouw. Zo is het juist geworden door de zonde. En in de wereld waarin Israël leefde, was godsdienst (heidense godsdienst) vermengd met die gedachte: de man bezit de vrouw. Seksualiteit een religieuze bezigheid. Hoeren bij de tempel van de goden. Afgoden, die slippertjes maken. Prostituees die een kamertje hebben in de tempel. Mannen en vrouwen die mee mogen genieten met de goden. Seksualiteit als een genotsproduct. Net zo lekker als eten en drinken. En net zo belangrijk en onbelangrijk. Mannen die, net zoals ze wel eens in een restaurant eten, bij hun bijvrouw gaan slapen. En die, net zoals ze hun eigen vrouw hebben betaald met een bruidsschat, slapen bij anderen voor wat geld. Bij een hoer. En in de tijd van Paulus is dat nog heel normaal - in de havenstad Korinte en in de grote stad Tessalonica. En vooral de mannen mogen veel. Net zoals nu nog in bijvoorbeeld Brazilië. De man mag alles. De vrouw niks. De man is immers de bezitter. En de vrouw het bezit. En of ik twee auto's heb of één. Dat is mijn beslissing. Of ik met twee vrouwen naar bed ga of met één. Dat bepaal ik.

U ziet wel, dat staat helemaal niet ver bij onze cultuur vandaan, die steeds meer zonder God het wil doen. Dan heb je juist andere goden nodig. Eén van de afgoden van onze tijd is de seksualiteit. En zoals geen enkele afgod halt houdt bij de kerkmuren, zo ook niet deze afgod. Het is toch zo? De wereld zegt op dit punt: ik doe waar ik zin in heb. Op het zendingsveld zeiden mijn voetbalvrienden tegen mij: je bent gek dat jij er maar één vrouw op nahoudt. En mijn voetbalvrienden nu zeggen tegen mij. Jij bent gek dat jij niet naar sekssites op internet wilt kijken. En weet u wat het nare is. Ik ben ook niet immuun voor de zonden die uitbreken in deze samenleving

Maar, gelukkig dat ik dat weet en erin geloof: zo heeft God het niet gemaakt. Eén vrouw. Eén man. Samen met God. En zo zal Hij het ook weer heel maken. Zijn schepping. Eén bruidegom. De Here Jezus. Eén bruid. De gemeente in het wit. En nu wil Hij dat al terugzien vandaag in de kerk. Zijn volk. Daar is Hij al in Israël mee begonnen. Dat was eerst moeilijk. Salomo met zijn 1000 vrouwen. De weg naar het paradijs is lang. De opvoeding heeft tijd nodig. Maar Gods wet geeft het al aan in het Oude Testament: in Leviticus. Weest heilig want Ik ben heilig. Wees ook heilig in je seksualiteit. Leviticus 18: doe niet als de volken om u heen. De oude Kanaänieten. Ontbloot de schaamte van andere mensen niet zomaar. De vrouw van uw naaste. Dat is toch geen liefde? Vergelijk: 1 Tessalonicenzen 3: 12 en 1 Tessalonicenzen 4: 9.

En veel later, in Handelingen 15, als de kerk van het Nieuwe Testament gaat groeien, vergaderen de apostelen. Hoe moet dat nou met die wetten van Mozes. Kunnen we die zomaar op alle punten aan de kant leggen. Ja, op heel veel punten wel, zegt de heilige Geest, vers 28, maar er is ook een blijvende lijn. Onder andere op vier punten. En één ervan is: onthoudt u van de hoererij. En met die boodschap, die leer van de apostelen, gaat Paulus naar Tessalonica. En in onze brief geeft hij die leer door. Onthoudt u van de hoererij. Dat heeft de Geest gezegd. Dat wil God. Zo spreekt de Here.

Goed, nu wil ik het concreet maken naar vandaag toe. Want ik heb nu de basis gelegd. Als had ik er nog wel veel meer van kunnen zeggen. Maar hoe maken we dat nu met elkaar concreet. Ik moet een paar punten uitkiezen. Daar wil ik vanuit de Bijbel iets meer over zeggen:

  1. Seksualiteit voor het huwelijk
  2. Seksualiteit en de media
  3. Incest

1. Seksualiteit voor het huwelijk

U weet, de wereld tilt aan dit soort dingen niet zo erg. Alleen aan het derde punt. Maar dat je niet met een jongen of meisje of een man of een vrouw naar bed gaat voor of buiten het huwelijk, dat is ouderwets. Heel opvallend dat Paulus in onze tekst en de apostelen in Handelingen 15 juist op dit punt niet zeiden: Mozes is ouderwets. Terwijl dat wel opging voor iets als de besnijdenis. En andere wetten van Mozes, die na Christus geen gelding meer hadden. Maar op het punt van hoererij zegt Handelingen 15 nog iets. En wat had Mozes hoererij genoemd? Daar verstond Mozes ook onder een verkeerde manier van omgaan met elkaar voor en in het huwelijk. Deuteronomium 22. Daar noemt Mozes allerlei huwelijkswetten: als een man en vrouw trouwen en dan blijkt dat de vrouw geen maagd meer is, dan zijn de rapen gaar in de kerk. Als het waar is, volgde in die tijd zelfs de doodstraf. Als het niet waar is, en de man liegt, maar hij wil niet meer bij zijn vrouw blijven, dan wordt hij gestraft. En hij mag haar niet wegsturen.

Jongelui: jullie vragen wel eens: waar staat het in de Bijbel dat je geen seks mag hebben voor je trouwen. Mozes was daar heel duidelijk in. En nu is het opvallend dat Mozes in Deuteronomium 22: 21, de apostelen in Handelingen 15: 19 en in Handelingen 15: 29 en Paulus in onze tekst hetzelfde woord noemen: porno, ontucht (en juist valt dat woord in het verband van een jongen en een meisje die wel met elkaar getrouwd zijn), hoererij. De kerk van het Nieuwe Testament pakt ook dat woord op en zegt: let eens op wat Mozes al leerde aan de kerk van het Oude Testament. En Paulus zegt het nog veel sterker: dít is wat God wil van mensen op weg met God. Dan doe je wat in de wereld raar wordt gevonden. Jazeker, maar, zegt Paulus: waar gaat het om in je leven? Dat je de wereld behaagt? Dat je jezelf behaagt. Of dat je God behaagt, vers 1. Dat je doet wat de wereld normaal vindt? Dat je doet wat jezelf misschien graag wilt? Of dat je, ook al is dat best wel vaak moeilijk, toch probeert te doen wat God wil. Ik weet dat veel jongeren er momenteel anders over denken. En dat ze soms tegen elkaar zeggen: stom dat je je voorbehoedsmiddelen bent vergeten. Dat lijkt me geen opmerking van geheiligde kinderen van God. Daarom zou ik zeggen. Praat met elkaar (en dan echt vanuit Gods Woord) hier straks met uw kinderen over door. Bij de koffie. Welke lijn laat de Bijbel hier zien. Vanuit Mozes en Paulus wordt dat, dacht ik, wel duidelijk. De eenheid, de complete eenheid tussen man en vrouw hoort bij het huwelijk. En dus niet daarvoor.

2. Seksualiteit en de media

Ja, en pak die Bijbel ook maar eens erbij als het gaat om dat tweede punt. Seksualiteit en de media. Want de wereld zegt ook daar: alles kan. Nee, je moet met kleine kinderen wat oppassen. Maar volwassenen mogen doen en hebben waar ze trek in hebben. In de nachtelijke uurtjes. De seksfilms, waar mannen stiekem van genieten. Als vrouwlief al slaapt. Of andersom. De goddeloze programma's van BNN met afschuwelijke titels. Voor jongens en meisjes van 13-14 jaar. Het is net Korinte. Net Tessalonica. Zo doet de wereld het zonder God. Gelukkig dat God u riep. Dat de Here Jezus u kocht. Zijn Geest gaf. Broeder, bidt maar op het moment dat de verleiding er is. Hou me staande. Zuster, doe hetzelfde. Jongelui, boycot dat soort vuiligheid van BNN maar. Spreek dat samen maar af. Daar willen we niet of niet meer naar kijken. Je weet niet half hoe dat je mooie gevoelens voor het andere geslacht kan vernielen. Wat een scheef beeld presenteert de tv ons. En internet. En de reclame. En de soapseries. Wat staat het ver bij Gods mooie begin vandaan. En wat ver bij die mooie reis met God die we maken. En bij die prachtige toekomst die we zullen hebben.

3. Incest

Nog één concreet ding wil ik noemen. Incest. Het is triest dat ik dat punt in de kerk moet noemen. Zelfs in de wereld vindt men dit nog erg. Gelukkig maar. Weet u hoe zulke wantoestanden kunnen komen. De oude heidense zonde: de man doet wat hij wil en de vrouw moet maar gewillig zijn. In het Oude Testament: meer vrouwen als jij dat leuk vindt. In Paulus' dagen: idem dito. En vandaag ook: een vader, die zijn dochter (of zoon) misbruikt en voor het hele leven stuk maakt. Onder het mom van 'ik ben de baas', mijn wil is wet. Maar het heeft niks meer met de wil van God te maken. Het is de wil van de afgod seks. En het boze hart van ons mensen. En de duivel die het wel mooi vindt.

Slot

God wil uw heiliging. Van vaders en moeders. Van jongeren en ouderen. Van homofielen en heterofielen. Van u en mij en jullie. Met God onderweg naar morgen. Gemeente, die reis is ook als het om seksualiteit gaat niet eenvoudig. En op die reis moeten we het allemaal heel hard hebben van Gods genade. Het kruis op Golgota. Want als ik naar onszelf kijk zou ik zeggen: wie wordt dan behouden? Maar zo hoef ik u niet te laten gaan vandaag. Want Gods wil om u te redden is ook op dit punt gebleken. Zijn Zoon maakt heel, Heidelbergse Catechismus Zondag 11. Het eindresultaat van dat alles zullen we in deze gebroken wereld nog niet meemaken. De vijanden zijn er immers nog. De wereld, de duivel, en ons verradershart. Niet voor niets gebruikt Paulus in ons hoofdstuk enkele malen zinnen als: 'u doet het al, doe het nog meer', 1 Tessalonicenzen 3: 12, 1 Tessalonicenzen 4: 1 en 1 Tessalonicenzen 4: 10. Groei in heiliging en vrucht van de Geest. Want God is wel zo machtig dat hij mensen verandert. De hoer Maria van Magdala werd een volgeling van de Here Jezus. Pornoliefhebbers in Tessalonica werden christen. Gereformeerden, die slaaf van de god van de seks zijn, bekeren zich door de kracht van Gods Geest. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Daarom: praat hier met elkaar over. Op een goede manier. Als heilige mensen, met onze seksualiteit gemaakt door God, gered door de Here Jezus, geheiligd door Gods Geest. Op weg naar Gods heiligdom. Wilt u verder mee? Doe dan Gods wil.

Amen.

Terug naar

Terug naar Preken die Spreken
border

http://www.prekendiespreken.nl/
Heeft U vragen of opmerkingen, mail naar